Konkurs za policajce

170
0
SHARE

Ministarstvo unutrašnjih poslova raspisalo je konkurs za upis tri klase (ukupno 460 polaznika), za stručno osposobljavanje za obavljanje policijskih poslova u Centru za osnovnu policijsku obuku u Sremskoj Kamenici. Stručno osposobljavanje polaznika traje 12 meseci i sprovodiće se sukcesivno po klasama. Konkurs je otvoren do 9. januara 2017. godine.

Pravo učešća na konkursu ima lice koje mora da ispunjava sledeće uslove, i to: da je državljanin Republike Srbije; da najmanje godinu dana ima prebivalište na teritoriji organizacione jedinice za koju konkuriše do dana zaključenja konkursa; da nema dvojno državljanstvo; da nema manje od 18, a više od 24 godina starosti do dana zaključenja konkursa; da ima završeno srednje obrazovanje i vaspitanje, u četvorogodišnjem trajanju; da ne postoje bezbednosne smetnje za zasnivanje radnog odnosa u Ministarstvu.

Pravo učešća na konkursu ima i lice koje nije položilo vozački ispit “B” kategorije, uz obavezu da ga položi u roku od tri godine od raspisivanja konkursa.

Izbor kandidata za polaznike stručnog osposobljavanja u Centru vrši Komisija za izbor kandidata za polaznike stručnog osposobljavanja u Centru, od sedam članova, koju imenuje ministar unutrašnjih poslova shodno Pravilniku o kriterijumima za izbor kandidata za polaznike stručnog osposobljavanja („Službeni glasnik RS“, broj 72/2007, 21/2009, 48/2010, 8/2011 i 97/2015)

Prijava na konkurs sa dokumentacijom podnosi se u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa, policijskoj upravi ili policijskoj stanici, po mestu prebivališta kandidata.

Uz prijavu (obrazac se može dobiti u Policijskoj upravi i policijskim stanicama) kandidat prilaže sledeću dokumentaciju, i to: original uverenja o državljanstvu (ne starije od šest meseci), original izvoda iz matične knjige rođenih, original uverenja osnovnog i višeg suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije od šest meseci), overenu fotokopiju diplome o završenom srednjem obrazovanju i vaspitanju, očitanu ličnu kartu sa čipom ili overenu fotokopiju lične karte koja nije čipovana, overenu fotokopiju vozačke dozvole “B” kategorije, ukoliko ima položen vozački ispit.

– Preporuka je da dokumenta o kojima organ vodi službene evidencije (uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih i uverenje suda) kandidat dostavi sam u cilju bržeg i efikasnijeg sprovođenja postupka.

Procedura izbora kandidata traje od jedan do tri dana, u zavisnosti od rezultata ostvarenih prvog, odnosno drugog dana.

Lekarski pregled za utvrđivanje zdravstvenog stanja kandidata, sastoji se iz opšteg lekarskog pregleda, specijalističkih pregleda i testa na drogu, koje obavlja Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika Ministarstva u skladu sa utvrđenim kriterijumima.

Opšti lekarski pregled je eliminacioni u smislu pristupanja specijalističkim pregledima.

Kandidati su obavezni da polažu kvalifikacioni ispit koji se sastoji iz provere jezičke kulture i pravopisa, provere psihološkog i bazično – motoričkog statusa i intervjua.

Svaka pojedinačna provera je eliminaciona za kandidate koji ne zadovolje definisane norme.

Prilikom provera kandidati se vode pod šifrom, što obezbeđuje potpunu ravnopravnost istih u procesu selekcije.

Kandidati koji su ispunili uslove i položili kvalifikacioni ispit za upis u Centar, rangiraju se na osnovu zbirnih rezultata u sva četiri segmenta kvalifikacionog ispita.

Po okončanju postupka sa prijavljenim kandidatima, Komisija utvrđuje konačnu rang-listu kandidata.

Na osnovu konačne rang liste, odluku o prijemu kandidata donosi ministar.

Kandidat koji ne bude primljen, pismeno se obaveštava u roku od osam dana od dana donošenja odluke.

Na odluku, kandidat može uložiti žalbu ministru, preko Centra, u roku od osam dana od dana prijema obaveštenja.

Potpisivanjem ugovora o međusobnim pravima i obavezama polaznika osnovne policijske obuke i Ministarstva unutrašnjih poslova, kandidat dobija status polaznika osnovne policijske obuke. Ugovor se potpisuje u roku od najmanje pet dana pre početka obuke.

Obaveštavanje kandidata o prijemu na obuku, o mestu i vremenu potpisivanja ugovora o regulisanju međusobnih prava i obaveza između kandidata i Ministarstva, obavlja se najmanje deset dana pre početka obuke.

Kandidatima koji ne ispune uslove predviđene konkursom za prijem ili ne polože kvalifikacioni ispit, uz pismeno obaveštenje, na kućnu adresu, vraća se i dokumentacija priložena uz prijavu na konkurs.

Kandidati koji budu pozvani na prijemni ispit, snose putne troškove, troškove boravka i troškove lekarskog pregleda.

Obaveštavanje kandidata o datumu i mestu obavljanja lekarskih pregleda i kvalifikacionog ispita vrši se najkasnije sedam dana pre njihovog početka.

Polaznik koji uspešno završi osnovnu policijsku obuku dobija uverenje i stiče mogućnost zasnivanja radnog odnosa u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima koji regulišu ovu materiju, u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srbije u svojstvu pripravnika za policijskog službenika, uz dužnost da najmanje pet godina ostane na radu u Ministarstvu ili da naknadi troškove stručnog osposobljavanja.

Polaznicima je u toku osnovne policijske obuke obezbeđen smeštaj i ishrana, kao i oprema neophodna za realizaciju nastavnih sadržaja, shodno ugovoru koji polaznik zaključuje sa Ministarstvom unutrašnjih poslova Republike Srbije.

Napomena: Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave i prijave uz koje nisu priloženi svi traženi dokazi u originalu ili fotokopiji overenoj u opštini, sudu ili od javnog beležnika, biće odbačene.

Dodatne informacije: Centar za osnovnu policijsku obuku, Sremska Kamenica, ul. Železnička 22; telefon 021/462-033; 462-539; www.copo.edu.rs; office@copo.edu.rs

Izvor: eVršac

SHARE

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *